0
נישואי קטנות ושטרי גט מיאון ביהדות תימן

נישואי קטנות ושטרי גט מיאון ביהדות תימן
בעריכת: עודד צומעי

נישואי קטנות היו שכיחים בחברה היהודית לאורך הדורות. התופעה הייתה נפוצה בקרב יהודי תימן, בעיקר על רקע 'גזרת היתומים' (שאילצה יתומים ויתומות מאב להתאסלם בכפייה, ובעקבותיה השיאו אותם בגיל צעיר כדי למנוע זאת). הספר מתאר את תופעת נישואי הקטנות ביהדות תימן, גורמיה והשלכותיה , בראי המשפט העברי.

אחת ההשלכות של נישואי קטנות היא תקנת המיאון, המאפשרת ליתומה קטנה שנישאה על ידי אמה ואחיה, ומסיבה כלשהי אינה מעוניינת להמשיך בנישואים , לומר שאינה רוצה בבעלה. במקרה זה בית הדין כותב לה שטר מיאון, הנישואים מתבטלים כלא היו, ומעמדה חוזר להיות "רווקה". בספר מוצג קובץ ייחודי של שטרי מיאון תימניים מהשנים ש"ם-תשל"א (1971-1580), ובמקביל לו דיון מקיף על נוסחי שטרי מיאון קדומים בכלל ושטרי מיאון תימניים בפרט.

הספר מציג גם את חילוקי הדעות והמתיחות ששררו בין עולי תימן לבין האחראים לקליטת העולים בארץ ישראל (בעיקר בשנים שמיד לאחר הקמת המדינה). יהדות תימן, כחברה שמרנית, נאבקה לשמר את מנהגי אבותיה, ולסוגיות ריבוי הנשים ונישואי הקטנות היה מקום משמעותי בקונפליקט זה.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20288 ISBN:  978-965-226-586-9 שפה:  עברית מספר עמודים:  258 משקל:  480  גרם גודל:  17x24 ס"מ תאריך:   01/2020 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר עודד צומעי חוקר ומרצה במדעי היהדות, בעיקר בתחום המשפחה במשפט העברי. עסק בעבר (כשלושה עשורים) בניהול ובפיקוח במערכת החינוך העל־יסודית.

תוכן העניינים

פתח דבר 11

מבוא 13

א. מקורות חז״ל 13

ב. תופעות נישואי קטנות והמיאון 14

ג. דעות חוקרים 15

ד. חלקי הספר 17

פרק ראשון – קידושי קטנות במקורות חז״ל 19

א. קידושי קטנות מהתורה 19

1 .קידושי קטנה על ידי אביה – קידושין מהתורה 19

2 .גיל וסימנים של הבת 21

3 .קידושי קטנה על ידי האם 23

4 .קידושי קטנה על ידי עצמה 24

5.  סיכום                        

ב. קידושי יתומה קטנה מדרבנן 29

1 .קידושי יתומה קטנה על ידי אִ ימה או אחיה 30

2 .קידושי יתומה קטנה על ידי עצמה 31

3 .קידושי קטנה שהיא ״יתומה בחיי אביה״ 33

ג. תקנת המיאון 33

1 .קדמות התקנה 33

2 .יחס חז״ל להליך המיאון 34

3 .השתלשלות תקנת המיאון 35

4 .כיצד הבת ממאנת? 36

5 .מיאון בפני עדים 38

6 .הגורמים לתופעת קידושי קטנות 39

ד. סיכום הפרק 40

פרק שני – קידושי קטנות בתימן 41

א. רקע 41

1 .תולדות היהודים בתימן 41

2 .תורה ומלאכה בחברה שמרנית 43

ב. קידושי קטנות 45

1 .ספרות ההלכה בתימן 45

2 .פסקי בתי דין רבניים 57

3 .פניות ותביעות שלא פורסמו 69

4 .תקנות הרבנות הראשית 72

5 .תיעוד היסטורי 73

6. מחקרים   76 

7 .עדותן של מסרניות 80

ג. נישואי קטנות בתימן: סיבות ונסיבות 82

1 .הגנה על צניעות הבת 82

2 .גזירת היתומים 83

3 .דאגה כלכלית 86

4 .ייחוס משפחתי 87

5 .השפעת הסביבה 87

ד. סיכום הפרק 88

ה. טבלה המרכזת את התביעות שלא פורסמו 89

פרק שלישי – מעמדה ודיוקנה של בת תימן 90

א. רקע 90

1 .מעמד בני הבית במשפחה 90

2 .לימוד תורה לבנות 92

ב. בנות העיר והכפר בתימן 93

1 .הבת העירונית 93

2 .הבת הכפרית 95

ג. חינוך לחיי משפחה 97

1. רקע   97

2 .שמירת הבתולים 98

3 .במפגשי נשים 99

4 .מרעה הצאן וגידול שאר בעלי חיים 99

5 .התנהגותה של האֵ ם 100

ד. שידוכין 101

1 .במקורות חז״ל 101

2 .השידוך בתימן 103

ה. מוהר 106

1 .במקורות חז״ל 106

2 .המוהר בתימן 108

ו. נישואי קרובים 110

1. במקורות חז״ל 110

.2. בחברה היהודית בתימן 112

ז. שינוי במקורות הסמכות 113

ח. דרכי מחאתה של הקטנה 115

1. בדין מורדת 115

2. בדין אישה בורחת 116

3.      בשירת הנשים 117

ט. פוליגמיה (=ריבוי נשים) 120

1.  במקורות חז״ל  120

2.  פוליגמיה בתימן 121

פרק רביעי – חבלי קליטה בארץ ישראל 129

א. רקע 129

1.  חברה קולטת 129

2.  מסגרות החינוך 132

ב. תקנות בית דין צדק ספרדים והרבנות 134

1.  איסור להשיא קטנות 134

2.  תעסוקת נשים 134

3.  ריבוי נשים 135

ג. עיתונות בעשור הראשון למדינה 137

1.  רקע 137

2.  נישואי קטנות בארץ 138

3.  ענישה על נישואי ביגמיה 141

ד. שילוב עולי תימן במערכת החינוך 143

1.  מסגרות חינוך 143

2.  מסגרות תעסוקה וחינוך לעולים 147

3.  עולות מאשתאול 150

4.   מכתב לראש הממשלה 151

5.  הסתגלות ילדי תימן 152

ה. ביטולי נישואין 154

1.  הרבנות בנתניה 154

2.  עמדת הממסד בארץ 155

3.  הבנות בנטייה לשיפור מעמדן 156

ו. מנהגי תימן על פי הזז 156

ז. טענות והאשמות מצד עולי תימן 158

1.       רקע  158

2 .הפרדת נשים נשואות מבעליהן 160

פרק חמישי – נוסחאות שטר המיאון והלכותיו 162

א. השטר העברי 162

1 .קדמות השטר 162

2 .מאפייני השטר התלמודי 164

3 .לשון השטר 165

4 .התאריך בשטר 165

5 .ציון המקום בשטר 167

6 .סיום השטר 168

7 .    קיום השטר 169

ב. שטר מיאון – הלכות ונוסחאות 170

1 .הלכות מיאון 170

2 .דיני הממאנת 175

3 .נוסחאות שטר המיאון 178

4.      סיכום   187

5 .טופסי שטרי מיאון קדומים 188

ג. נוסחאות שטרי מיאון בתימן: דיון 190

1.      רקע   190

2 .השטרות בתימן – נוסחאות 191

3 .שטר תימני ושטרי הראשונים 196

ד. סדר הממאנת בשטרי המיאון בתימן 198

1 .הנחיות לממאנת 198

2 .שטר מיאון לעולה מתימן שניתן בארץ 199

ה. מסקנת הדיון 201

ו. טבלת שטרי מיאון תימניים; צילומי כתבי יד מהתכלאלים 202

ז. קובץ שטרי מיאון תימניים 205

נספחים 226

רשימת קיצורים 239

ביבליוגרפיה 242

מפתח כללי 249

ספרים דומים