0

בקשה להגשת ספר

נא לצרף תיאור בעברית ובאנגלית (לפחות 200 מילים ) אודותיך , רקע אקדמי , פרסומים נוספים שפרסמת ועוד.
נא לצרף כתב יד שלם
נא לצרף תוכן העניינים
נא לצרף תקציר לספר בעברית
נא לצרף תקציר לספר באנגלית
ידוע לי כי אם יתקבל כתב היד שלי לפרסום בהתאם לבקשתי דלעיל, ייחתם עמי הסכם לשם הוצאת הספר לאור בנוסח ובתנאים הנהוגים בבית ההוצאה ואני מתחייב לחתום עליו.