0

תקנון פרס קק"ל לחקר הציונות

הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר־אילן והקתדרה לתולדות קק"ל ומפעלותיה באוניברסיטת בר־אילן מכריזה על פרס קק"ל, שיוענק לחיבור מקורי של ספר מחקר ועיון בנושא בנין הארץ וההתיישבות, ויוגש להוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן.

ועדת הפרס, המורכבת מחוקרים בעלי שם המובילים בתחומם, תבחן את החיבורים המוגשים לה לפי שלשה מדדים:

· מקוריות

מקוריות החיבור ותרומתו המשמעותית לשדה המחקר בו הוא עוסק.

· איכות

רמתו האקדמית של החיבור כפי שהיא מתבטאת במתודת המחקר, בדרכי ההיסק ובמיקומו בחזית השדה המדעי.

· עניין וחשיפה

משמעותו של נושא החיבור לציבור המשכיל, בהירות הכתיבה ומידת העניין שהוא יעורר בקהל קוראים רחב.

א. סכום הפרס הכספי לזוכה במקום הראשון יעמוד על 15,000 ₪, לצורך השתתפות בעלויות הוצאת הספר לאור בהוצאת אוניברסיטת בר־אילן.

ב. אם לא ימצא ספר הראוי לזכות בפרס לא יינתן הפרס בשנה זו.

ג. ועדת הפרס תוכל לציין לשבח חיבורים יוצאי דופן שלא זכו בפרס.

ד. ועדת הפרס תוכל להציע לחיבורים ראויים שיוצגו בפניה, ושלא יזכו בפרס, להוציא את הספר לאור בהוצאת בר-אילן, ולהעניק לשם כך סכום של 5,000 ₪ שיוקדשו להשתתפות בעלויות הפקת הספר, בכפוף לסעיף 13 להלן.

תנאי הגשה עיקריים

הגשת החיבורים

1. הגשת החיבורים למועמדות לפרס תיעשה עד לתאריך יום העצמאות, ג' באייר תשפ"א, 15 באפריל 2021. שמות הזוכים יפורסמו עד ל כ' בתמוז תשפ"א, 30 ביוני 2021.

2. ניתן להגיש אך ורק כתבי יד שלמים, הכתובים היטב וערוכים מבחינה לשונית וסגנונית על פי דרישות ההוצאה. הנחיות מפורטות להגשת כתבי היד נמצאות באתר בית ההוצאה. המחבר יעביר למו"ל 2 עותקים מודפסים ועותק דיגיטלי לכתובת press.office@biu.ac.il. עותקים אלו לא יוחזרו למחבר.

3. על המחבר לצרף קורות חיים ותקציר החיבור (עד 300 מילים), ומכתב התחייבות (להלן) חתום.

4. למועמדות לפרס ניתן להגיש כתבי יד, שעדיין לא יצאו לאור ושלא נחתם חוזה לפרסומם.

5. לא תתקבלנה עבודות תזה ועבודות דוקטור כמתכונתן, אלא אם עובדו בקפידה על מנת שתהיינה מגובשות וערוכות כספר עיון העונה על הקריטריונים דלעיל.

6. במידה שפרקים מתוך הספר פורסמו קודם לכן בבמות מחקריות, יש לפרט היכן פורסמו ולציין את החידוש בנוסח הספר בהשוואה למאמרים שפורסמו. ספר שמבוסס כולו או רובו על מאמרים שכבר פורסמו לא יתקבל.

7. מומלץ שגודל החיבור לא יעלה על 350 עמודים (ומספר תמונות סביר). 

הזכייה בפרס והפקת הספר

8. תנאי לזכייה בפרס הוא הוצאת הספר בהוצאת אוניברסיטת בר־אילן. המשתתפים בתחרות אינם מחויבים לפרסם את הספר בהוצאה זו אם לא זכו בפרס.

9. המגיש ספר לפרס יידרש להתחייב בכתב שלא ינהל משא ומתן עם מו"ל אחר ושלא יגישו כמועמד לפרס אחר – עד לפרסום שמות הזוכים.

10. מחברים הקשורים להוצאת אוניברסיטת בר־אילן או לחברי ועדת הפרס לא יכולים להגיש כתבי-יד לתחרות הפרס.

11. המו"ל יהיה זכאי לבקש מן המחבר הזוכה לערוך שינויים בחיבור, לרבות שינוי שם החיבור, וזאת כתנאי להכרזה על הזכייה ולהוצאת הספר לאור.

12. המחבר הזוכה מתחייב לדאוג להסדרת זכויות יוצרים לחומרים שאינם מקוריים, וכן ידאג להתקנת מפתחות לספר בשלב ההפקה המתאים לכך.

13. מתן הפרס והוצאת החיבור לאור על ידי הוצאת אוניברסיטת בר־אילן כרוכים זה בזה, ומותנים ב:

א. חתימתו של הסכם הוצאה לאור בין המחבר ובין הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר־אילן, או מוציא לאור אחר שנבחר על ידה, המסדיר את העברת זכויות היוצרים ביצירה וזכויות התמלוגים.

ב. אם יידרשו תיקונים, כתב היד יוגש למו"ל מתוקן על פי הערות המערכת והקוראים לא יאוחר מחצי שנה לאחר הכרזת הזכייה.

ג. כתב היד המתוקן יוגש יחד עם תקצירים בעברית ובאנגלית ערוכים ומתוקנים על חשבון המחבר.

ד. כתב היד והתקצירים הנ"ל יועברו לעריכה, התקנה והגהה מקצועית על ידי המו"ל.

ה. במקרים חריגים יכול המו"ל להעניק אורכה לזמן המוזכר לעיל בס"ק ב.

14. הפרס הכספי יוענק למחבר לאחר אישור כתב היד הסופי להפקה, בכפוף לנוהלי האוניברסיטה ולתקנוניה.

15. בהגשת כתב היד מצהיר המחבר כי כתב היד הינו יצירה מקורית שלו, שהוא הבעלים הבלעדיים של כלל זכויות הקניין הרוחני הנובעות ממנה, וכי זכויות אלו לא הועברו או שועבדו לצד ג' כלשהו.

16. חוות הדעת על כתבי היד לא יימסרו למחברים, אלא אם כתב היד יזכה בפרס או יפורסם במסגרת ההוצאה – וזאת בהסכמת הקוראים. בכל מקרה חסיון של הקורא יישמר, אלא אם כן אישר הקורא את הסרת החיסיון.

17. בהליך ההגשה, הקריאה והשיפוט של כתבי היד שיוגשו, יישמר עיקרון האנונימיות וההוצאה תקפיד על חסיון זהותם של המחברים והשופטים כאחד.

18. ההוצאה לאור תפיק את הספר ותוציאו לאור בתוך כשנה ממועד קבלת כתב היד הסופי להפקה.

19. כתבי יד שלא זכו בפרס אך קבלו חוות דעת חיוביות, יוכלו להוציא את חיבוריהם במסלול הרגיל של הוצאת אוניברסיטת בר־אילן, בכפוף להחלטה של הוועדה האקדמית של ההוצאה.