0

תקנון האתר

משתמש יקר,

חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת פרטים אישיים אודותיך. מובהר כי אין חובה למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשית.

המידע ישמר במאגרי המידע של האוניברסיטה בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האוניברסיטה.

למדיניות הפרטיות המלאה אנא לחץ על קישור זה.

לצורך השלמת ההרשמה לשירותים וביצוע תשלום, תופנה לדף אינטרנט של צד שלישי בו יהיה עליך להזין פרטי כרטיס אשראי. האוניסריטה לא אוספת ו/או שומרת את פרטי התשלום שלך אלא נעזרת בשירותים של סולק חיצוני אשר עומד בדרישות תקן DSS PCI לסליקת כרטיסי אשראי.

האוניברסיטה תהיה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן. המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.