0
A Dictionary of Greek and Latin Legal Terms in Rabbinic Literature

A Dictionary of Greek and Latin Legal Terms in Rabbinic Literature
דניאל שפרבר

מילון זה מגיש בפני קהל המלומדים , העוסקים בתחומים שונים, ספר ייעוץ בסיסי ומפורט על המונחים המשפטיים מיוונית ולטינית שנתאזרחו בלשון חז''ל , כמאתיים במספר.
אנשי תלמוד ימצאו בו את המקורות בהם מופיעים מונחים אלה ותרגומם, מסודרים לפי סדר כרונולוגי ומאורגנים תחת כותרות שונות ע''פ הגדרות מדויקות.
לכל מקור צוינו כל המקבילות שלו, ונרשמו שינויי נוסחאות של המונח ע''פ כתבי יד, דפוסים ראשונים ומקבילות. העוסק בחקר המשפט הקדום ימצא כאן אוצר בלום של חומר השוואתי מן העולם ההלניסטי-הרומאי, ע''פ מקורות ספרותיים, אפיגרפיים ופפירולוגיים. ואילו אנשי פילולוגיה תלמודית וקלאסית בוודאי ימצאו עניין רב בדיונים המפורטים בבעיות פונולוגיות ומורפולוגיות וחקירתם של דיאלקטים יווניים המושקעים בספרות חז''ל. כן נכללו מראי-המקומות לספרות המחקרית של המאה וחמישים השנים האחרונות בכל התחומים השייכים. כגון היסטוריה, פילולוגיה, ריאליה, משפט, וכו'. עשרות הערות מאת גדולי החוקרים, שטרם פורסמו, ניתנו בספר. (כגון אלה של פרופ' שאול ליברמן ז''ל, ויבדל''א פרופ' יוסף מודייבסקי מפריז). זהו הכרך הראשון בסדרה מתוכנת של מילונים מקצועיים כאלה.

לצפייה דיגיטלית ebook

מק"ט:  110-10140 ISBN:  965-226-050-9 שפה:  עברית מספר עמודים:  300 משקל:  600 גרם גודל:  17X25 ס"מ תאריך:   01/1984 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן