0
עיונים בהגותו של ר׳ שאול סיררו

עיונים בהגותו של ר׳ שאול סיררו
פרק בתולדות ההגות היהודית בפאס
מיכל אוחנה

עם גירוש ספרד התיישבו חלק מהמגורשים בעיר פאס שבמרוקו. הם וצאצאיהם תרמו רבות ליצירה שהתגבשה שם בדורות הבאים בשדות ההלכה, הפיוט וההיסטוריוגרפיה. ספר זה בוחן את פעילותם בשדה היצירה ההגותי, באמצעות התמקדות בדמותו ובמפעלו הספרותי של ר' שאול סיררו, צאצא למגורשי ספרד שכיהן ברבנות פאס במחצית הראשונה של המאה ה־17 .

פרקי הספר מוקדשים לבירור תפיסתו של ר' שאול סיררו בסוגיות שנידונו בהגות היהודית בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת. כך למשל, העיון בפירושו לספר משלי מלמד על תפיסתו ביחס לחכמות החיצוניות. באופן דומה, עיון מעמיק בדרשותיו לשבת תשובה ולשבת הגדול, מאיר את תפיסתו ביחס לסוגיות הגאולה (ובכלל זאת הפולמוס היהודי-נוצרי), הנבואה והתשובה. העיון בדרשותיו לברית מילה ולחתונות ובהספדים שכתב, מצביע על תפיסתו בסוגיות טעמי המצוות, השגחה ואסטרולוגיה ותכלית האדם.

בחינת השקפתו של ר' שאול סיררו בסוגיות הנזכרות מורה כי הוא בחר לאמץ את גרסאותיהן המתונות של שלוש האסכולות המרכזיות שהתגבשו בספרד: הפילוסופית, האסטרולוגית והקבלית. מסקנה זו מהווה צעד ראשון ומשמעותי לבחינתה של ההגות היהודית שהתגבשה בפזורה הספרדית בצפון אפריקה בכללה.

ד"ר מיכל אוחנה מתמחה בחקר ההגות היהודית בצפון אפריקה מהמאה ה־16 ועד למאה ה־20.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20322 ISBN:  978-965-226-606-4 שפה:  עברית מספר עמודים:  290 משקל:  600 גרם גודל:  17X24 ס"מ תאריך:   08/2021 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

פתח דבר 11

מבוא 15

א. רקע היסטורי־תרבותי 15
ב. ר׳ שאול סיררו 27
ג. רקע מתודולוגי 39

פרק א – יצירת נעורים: הפירוש לספר משלי ״חנוך לנער״ ופולמוס החוכמות החיצוניות 49

א. מבוא 49
ב. בין משל לבין נמשל, בין גילוי סוד לבין הסתרתו 51
ג. התורה והחקירה השכלית 54
ד. סיכום 66

פרק ב – מעגל השנה: דרשות לשבת תשובה 67

א. מבוא 67
ב. התשובה כחסד וכדין: דיון סכולסטי והכרעה דואלית 72
ג. בין חולי הגוף ורפואתו לחולי הנפש ורפואתה 76
ד. דרשות לשבת תשובה כספרות מוסר 80
ה. מיזוג יסודות קבליים 86
ו. סיכום 91

פרק ג – מעגל השנה: דרשות לשבת הגדול 92

א. מבוא 92
ב. חיזוק האמונה בגאולה 99
ג. ניסי גאולת מצרים, ניסי הגאולה העתידית וסוגיית בריאת העולם 106
ד. סיכום 130

פרק ד – מעגל החיים: דרשות לברית מילה וסוגיית טעמי המצוות 131

א. מבוא 131
ב. התכלית הכפולה של המצוות 133
ג. בין סגולה לקיום רצון האל 137
ד. ברית המילה וסוד הייחוד 141
ה. אפילוג: מצוות המילה וקיומו הנצחי של הגוף 144
ו. סיכום 147

פרק ה – מעגל החיים: דרשות לחתונה וסוגיית ההשגחה האלוהית והמערכת האסטרולוגית 148

א. מבוא 148
ב. הזיווג כמקרה מבחן: בין השתדלות האדם, הגזירה האסטרולוגית וההשגחה האלוהית 151
ג. סיכום 164

פרק ו – מעגל החיים: הספדים וסוגיית שלמות האדם 165

א. מבוא 165
ב. הספד לגבר: קיום מצווה בכוונה נכונה 169
ג. הספד לאישה: אמונה וקיום מצווה בכוונה נכונה 173
ד. סיכום 179

פרק ז – מעל לזמן: מטא־היסטוריה וקבלה 180

א. מבוא 180
ב. חטאו של אדם הראשון 180
ג. הגברת הקדושה והכנעת הקליפה 184
ד. מעשה אבות – סימן לבנים 196
ה. בחירת עם ישראל 207
ו. סיכום 210

פרק ח – בין מרחבים: הפולמוס היהודי-נוצרי 212

א. מבוא 212
ב. הקהילה היהודית בפאס והשבויים הפורטוגזיים 214
ג. מאפייני הגלות מאמתים את ההשגחה 217
ד. מהימנותה של המסורת היהודית לעומת הנוצרית 221
ה. משיח לא בא 225
ו. סיכום 227

פרק ט – בין השיטין: תורת הנבואה 228

א. מבוא 228
ב. בין הטבעי והעל־טבעי 228
ג. היתכנות הנבואה 231
ד. אימות הנבואה 233
ה. סיכום 236

סיכום ומסקנות 237

ביבליוגרפיה 241

מפתחות 264

ד"ר מיכל אוחנה מתמחה בחקר ההגות היהודית בצפון אפריקה מהמאה ה־16 ועד למאה ה־20.