0
יעקב שכביץ (תר

יעקב שכביץ (תר"ד-תרצ"ג)
איש העלייה הראשונה כחרש תרבות
שרה זיו

יעקב שכביץ (תר"ד-תרצ"ג) איש העלייה הראשונה שהתיישב בגדרה, הוא אישיות שנעלמה מהשיח ההיסטורי על תקופתו ודמות של הפכים. את הניגודים התרבותיים שתודעתו הכילה ביקש להפוך למשנה אחידה חדשה, איש חרדי משכיל וציוני זה ראה בציונות מצווה וחובה הנגזרת מן הדת וההיסטוריה היהודית. כ'איכר תלמודי' ראה בעבודת כפיים חקלאית משולבת בלימוד במקורות היהודיים דרך אוטופית להגשמת הציונות.

שכביץ, כותב ודובר דו-לשוני - יידיש ועברית, ביקש לייצר מרחב תרבות משותף לשתי השפות דווקא בתקופה של יחסים מתוחים ביניהן, בימים של תחייה לאומית שבחרה לבטא עצמה רק בעברית. כמי שביקש להיות מכונן פעיל של התרבות הלאומית בארץ ישראל, והציע 'עבודת קולטורא' שלא תחליף ישן בחדש, אלא תשמר את המסורות היהודיות בתוך חברת החלוצים בארץ ישראל בעת שהיא שעוברת שינויים דרמתיים, ניתן לאפיינו כ'חרש תרבות'. הודות לעבודת ליקוט מסמכים ביידיש ובעברית והעמדת ארכיון אד-הוק של מכתביו וכתביו, שרובם אבדו ומיעוטם שרדו במצב קשה לקריאה עקב פגעי הזמן, שנעשתה בידי ד"ר שרה זיו, מחברת הספר, ניתן לקורא העברית בימינו להתוודע לדמות ולתקופה מרתקות.

משתתף במבצע שבוע הספר - מבחר פרסומים ב40% הנחה
לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20299 ISBN:  978-965-226-524-1 שפה:  עברית מספר עמודים:  280 משקל:  600 גרם גודל:  17X24 ס"מ תאריך:   09/2020 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

פתח דבר 9

מבוא: יעקב שכביץ — דמות נבנית מתוך ארכיונים 11

1. איש מעש ורוח 11 ; 2. מרחב הפעולה של 'חרש תרבות' 12 ; 3. חומר

ארכיוני כבסיס לבניית דמותו של יעקב שכביץ 16 ; 4. הארכיונים

וארגונם 18 : 4.1 ארכיונים אד־הוק 19 ; 4.2 ארכיונים רשמיים 21 ;

4.3 רשימת מפתחות וסימונים 23

פרק א: פרקי חיים 25

1. יעקב הכהן שכביץ )פוניבז', א' ניסן תר"ד 1844 — חיפה, ט"ו ניסן

תרצ"ג 1933 ( 25 ; 2. ‘בית הגידול' המזרח אירופי — הבסיס המשולש:

פוניבז', ווֹלוז'ין — ברלין — חרקוב 26 : 2.1 ילדות בפוניבז' — בסיס

תלמודי 27 ; 2.2 נעורים בישיבת ווֹלוז'ין 31 ; 2.3 בגרות — השיבה לפוניבז',

הסביבה המשכילית בברלין, הפעילות הציונית בחרקוב 37 ; 3. ממזרח אירופה

למזרח התיכון 50 ; 4. ‘הבועזי' — איש ‘חיבת ציון' במושבת הביל"ויים

גדרה 61 ; 5. רשות היחיד ורשות הרבים — מול מנהיגי היישוב 80 ;

6. 'והגדת לבנך' — המחנך ואיש הרוח במצפה שבחיפה 84

פרק ב: יעקב שכביץ — ‘האיכר התלמודי’ בארץ ישראל 92

1. אורח חייו של 'איכר תלמודי' 92 ; 2. ‘האיכר התלמודי' על פי הנובלה

Der Talmudbauer — דמות בדיונית או השתקפות של יעקב שכביץ?

95 : 2.1 על הנובלה ומחברה, היינריך יורק־שטיינר 95 ; 2.2 הנובלה והדמויות

הפועלות בה 96 ; 2.3 בין גיבורי הנובלה ליעקב שכביץ 98 ; 3. ‘איכר

תלמודי' — הרעיון במכתביו של יעקב שכביץ 104 ; 4. האם התפיסה של

‘איכר תלמודי' בראשית ההתיישבות ייחודית ליעקב שכביץ? 109

8 הקדמה

פרק ג: יעקב שכביץ ‘משוחח תרבות’ עם העלייה הראשונה 114

1. 'עבודת הקולטורא' של יעקב שכביץ 114 ; 2. ‘שיח התרבות' בעלייה

הראשונה 115 ; 3. התרבות היהודית כבסיס עבודתו התרבותית של יעקב

שכביץ — בין שכביץ לעמדות האידאולוגיה הציונית 124 : 3.1 'השיח הציוני'

בדברי יעקב שכביץ 124 ; 3.2 בין 'שיח התרבות היהודי' לבין 'שיח התרבות

הציוני' 128 ; 4. התרבות היהודית־הלאומית בארץ ישראל — הרעיון והשיח

במכתביו של יעקב שכביץ 133 : 4.1 המפעל הציוני כחוליה ברצף ההיסטוריה

היהודית 133 ; 4.2 תרבות 'ארצות המוצא' ותרבות 'ארץ היעד' כבלתי נפרדות

בכינון 'תרבות לאומית' 136 ; 4.3 הדת והמקורות היהודיים כבסיס לתרבות

הלאומית 143 ; 4.4 חינוך יהודי כתנאי הכרחי להצלחת המפעל הציוני 155 ;

4.5 יידיש כשפת תרבות יהודית בתרבות הלאומית 168 ; 5. מאפייני השיח

במכתביו של יעקב שכביץ 185

פרק ד: יעקב שכביץ — ‘חרש תרבות’ בהדרה 195

1. ‘חרש תרבות' וביטויו ב'עבודת הקולטורא' של יעקב שכביץ 195 ;

2. יעקב שכביץ — דמות בהדרה 199

סיכום: מהדרה להדר 202

נספח 1: אילן יוחסין של משפחת שכביץ 204

נספח 2: רישום כרונולוגי של מכתבי שכביץ 206

נספח 3: המקורות ביידיש 229

נספח 4: מדגם מכתבים של יעקב שכביץ 240

ביבליוגרפיה 254

מפתח השמות והעניינים 265

ספרים דומים